3 EM Mühendislik ve Müşavirlik ltd. şti.
10 YILI AŞKIN TECRÜBE

Yerbilimleri ile ilgili bütün projelerde çözüm ortağınız.
3 EM Mühendislk ve Müşavirlik Ltd. Şti. Kanun, yönetmelik ve standartlara uygun daima gelişen, yenilenen teknolojiye ayak uyduran yerbilimleri ile ilişkili bütün mühendislik disiplinlerine çözüm ortağı olan bölgenin öncü firmasıdır.

Su Sondajı Çalışmalarında Neler Yapılmalıdır?

Yeraltısuyu Araştırmaları, Sondaj ve DSİ YAS Arama ve Kullanma Belgelerinin Temini.

1.Adım: Jeofizik Etütler

Saha genelinde yapılan Jeolojik ve Jeofizik Etütler ile en uygun delme yeri ve derinliği tespit edilerek sondaj maliyetinin en aza indirilmesi hedeflenir.


2.Adım: Belgelerin Temini

Sondaj çalışmasının uygun görüldüğü proje sahasına ait tapu bilgileri, aplikasyon, kimlik fotokopileri ile fenni mesul tarafından DSİ 'nin belirlediği format dahilinde hazırlanıp DSİ sunulur.

 

3.Adım: YAS Arama Belgesi Temini

167 sayılı YAS kanununa göre, saha üzerinde gerekli sondaj çalışmalarını yapabilmek için DSİ tarafından gerekli izinlerin fenni mesul tarafından temin edilmesi gerekir. Firmamız bünyesinde bulunan yetkin mühendisler ile DSİ isterleri doğrultusunda hazırlanan belgeler en kısa sürede sonuçlandırılır.

 

4.Adım: Sondaj Çalışmaları

Yapılan Jeofizik çalışmalar neticesinde belirlenen formasyonların özelliklerine (sertlik, çatlak yapısı vs.) ve delme derinliğine göre sondaj tipi belirlenir. En uygun sondaj sistemi ile sondaja başlanır, sondaj süresince konusunda uzman mühendislerimiz tarafından jeolojik birimler ve yapılan etütlerin kontrolü yapılır. Belirlenen hedefe ulaşıldığında sondaj tamamlanır, formasyon özelliklerine göre teçhiz ve sonrasında pompaj testi ile saha çalışmaları tamamlanır.

 

5.Adım: YAS Kullanma Belgesi Temini (Kuyu Ruhsatı)

Arama Belgesinin verildiği koordinatlarda yapılmış olan sondaj kuyusunun, su verimi ve düşüm deneylerinin yanı sıra labaratuvar analizlerinin yapılarak YAS Kullanma Dilekçesi ile firmamız tarafından hazırlanan belgelerin DSİ' ye teslimi ve onaylatılması ile çalışmalar sonlandırılır.
SAHA KEŞFİ VE DETAYLI BİLGİ İÇİN
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ!


Hizmetlerimiz

Zemin Etüdü

8.06.1993 tarih ve B09.0.YFK.0.00.00.00-6-5/373 sayılı genelge ile "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar" yayınlanmıştır.
3 EM Mühendislik , bu genelge kapsamında söz konusu “Gözlemsel Zemin Etüt Raporu” ve “Sondaja Dayalı Zemin Etüt Raporu” nu, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri tarafından saha, laboratuvar ve büro çalışmaları ile tamamlayarak ilgili mühendislik disiplinlerine sunmaktadır. Zemin Etüdü Çalışmalarında; -Bina oturum alanı ve çevresinin jeolojik tabakalarının belirlenmesi, -Her tabakaya ait jeoteknik ve mühendislik parametrelerinin hesaplanması, -Yerel zemin koşullarındaki tehlikelerin belirlenmesi (sıvılaşma, karstik boşluk vs.), -Zeminlerin sınıflandırılması, -Riski en aza indirebilmek için gerekli çalışmaların önerilmesi, amaçlanmaktadır.

İmar Planı Çalışmaları

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında yapılacak imar planları (yeni, revizyon, ilave, mevzii) için yapılacak etütlerde, plana konu olan alanlarda yerleşim açısından jeolojik sakıncaların bulunup bulunmadığı, varsa alınacak tedbirler konusunda ve ayrıntılı jeoteknik inceleme yapılması gereken alanlarla ilgili açıklamalara rapor ve planın ölçeğinde pafta bilgileri olarak yer verilirJeolojik Jeoteknik ve Jeofizik etüt raporlarında, planlamaya konu olan alanın yerleşime uygunluk açısından değerlendirmesinin yapılarak; Yerleşime uygun alanların, Önlem alınmadan yapılaşmaya izin verilmeyecek alanların, Ayrıntılı Jeoteknik etüt gerektiren alanların, Yerleşime uygun olmayan alanların açıkça belirlenerek ve planın ölçeğindeki harita üzerinde gösterilmesi işini kapsamaktadır.

Hidrojeolojik Etüt ve Raporlar

ÇED Oluru Kapsamında DSİ tarafından verilen görüşlere istinaden veya özel kapsamlar gereği istenilen Hidrojeolojik Etütler sahada ve ofis çalışmaları ile gerçekleştirilir. 3 EM Mühendislik Jeoloji ve Jeofizik mühendislerinin sahanın Jeolojik, Hidrojeolojik özelliklerinin araştırması, - Bölgedeki tüm kaynak, kuyu, kesonların belirlenmesi, su numunesi (en az 2 noktadan) alınarak kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, akifer yapıları, beslenme alanlarının belirlenmesi, - Proje sahasında yapılacak çalışmaların yakın çevre yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyuna zararı olup olmayacağına araştırılması ve bertaraf yöntemlerinin belirlenmesi, - DSİ Kontrol Mühendisleri eşliğinde saha çalışmaları. - Jeolojik, Hidrojeolojik ve Topografik Haritaların hazırlanması, - Bölgedeki Hidrolojik elemanların belirlenmesi, - Hidrojeolojik özelliklerinin yorumlanıp raporlandırılması, - İşletmenin çevre etkilerinin belirlenmesi - Sonuç ve Önerilerin verilmesi işlerini kapsamaktadır.

DSİ Kuyu Ruhsatları

167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun gereğince derinliği ve çapı her ne kadar olursa olsun, ruhsat alınmadan kuyu açmak yasaktır. Derinliği 10 m.’den küçük kuyular, sığ ya da keson kuyu olarak adlandırıldığından bu kuyuları açmak ve işletmek için de artık keson kuyu ruhsatı alınmaktadır. Derinliği 10 m.’den fazla olan kuyular için Arama Ruhsatı alınmadan yapılan çalışmalar kaçak kuyu statüsüne girdiğinden, bu kuyular görevliler tarafından veya herhangi bir ihbar sonucunda tespit edilip para cezası ve kuyunun kapatılması işlemlerine kadar tabi tutulmaktadır.
Firmamız bünyesinde DSİ isterleri doğrultusunda yapılan başvuru ile Arama ve Kullanma Belgelerini kısa sürede temin etmekteyiz.

Su Sondajı

Su sondajı, zeminin jeolojik yapısına uygun olarak havalı,darbeli ya da çamur dolaşımı ile yapılan kuyu açma çalışmasıdır. Kuyu açılma işlemi yapıldıktan sonra, açılan kuyunun hidrojeolojik özelliklerine uygun olacak şekilde projelendirme yapılır.Firmamız mühendisleri tarafından sondaj öncesinde yapılan Jeolojik ve Jeofizik Etütler neticesinde belirlenen noktada gerekli derinliğe inilerek, sondaj boyunca devamlı birimlerin kontrolü yapılmaktadır. Sondaj sonrasında teçhiz işlemi, yıkama, çakıllama ve deneme süresince mühendislerimiz tarafından takibi ve tüm testleri yapılarak sondaj işlemi tamamlanmaktadır.
Malatya, Arguvan, Akçadağ, Yeşilyurt, Battalgazi,Su Sondajı, Su Etüdü

Güzergah Etütleri

Cüzergah belirlenmesi yol mühendisliğinin önemli bir bölümüdür. İyi bir ulaşım planını takip eden güzergah seçimi her türlü yol projesine temel oluşturur. Bu planının en önemli kısmı güzergah ve çevresinin jeolojik yapısının irdelenmesidir. Jeolojik ve Jeofizik veriler birleştirilerek güzergah boyunca karşılaşılacak sorunlar hidrojeolojik ve jeomorfolojik özelliklerin açıklanması, doğal yamaç eğim, kütle hareketlerinin incelenmesi ve bunların çözümü, yapılacak mühendislik yapılarının projelerine altlık teşkil etmesi için ayrıntılı zemin incelenmesi işlerini kapsamaktadır.

Maden Etüdü

Belli bir jeolojik süreç sonucunda oluşmuş olan maden yatakları, değerli element içeren kayaçlardır. Madenler Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler ve Enerji Hammaddeleri şeklinde gruplandırılırlar. Maden sahalarında yapılacak çalışmaların esası maden yataklarının bilimsel yöntemlerle ortaya koymaktır. Maden üretiminin temelini oluşturan maden aramacılığında 3EM Mühendislik, maden yatırımcısının finansmanın riskini en aza indirmeyi, proje maliyetinin azaltılmasını hedeflemektedir. Maden Aramacılığında çalışmalar bölgesel ön arama ile başlar. 3EM saha ekibi deneyimli kadrosu ile jeolojik etüt, jeofizik etüt, sondaj çalışmaları ve numune analizlerini yaparak maden yataklarının oluşum koşullarını, yanal ve düşey devamlılıklarının ve rezervlerini belirlemektedir.

Projeler

Projelerimizden bazı fotoğraflar.

Bu kısma fotoğraf için bir açıklama veya küçük bir tanıtım içeriği yazabilirsiniz.
Arapgir Onar Mahallesinde bulunan inceleme alanında RES sahasının genişletilmesi ve GES sahası için İmar Planına Esas Etüt Çalışmaları.
NESTLE Balıkesir OSB Zemin Etüt Çalışmaları
Siirt Baykan Jeoloji, Jeofizik, İmar Planı
Dolgu Sahası Kum Konisi ve Plaka Yükleme Testleri
Meydana gelen kaymanın jeofizik yöntemler ile bütünleşik uygulaması ve çok boyutlu görüntüleme çalışmalarından. ERT ve Sismik Tomografi Uygulamaları.


Hakkımızda


3EM Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. Malatya merkezli olarak yer bilimleri konusunda doğru, güvenilir ve sonuç odaklı çalışmalarda öncü olmak amacıyla kurulmuştur. Gücünü yeniliğinden alan firmamız, yer bilimleri ile ilişkili mühendislik disiplinlerine kaliteli projeler üretmeyi ve doğal kaynakları tespit ederek bu kaynakların korunarak kullanılmasını hedeflemiştir. Bu amaç ve hedef doğrultusunda ulusal ve uluslararası her ortamda, ilkelerinden ödün vermeden teknik danışmanlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

Çalışma prensiplerimiz,

*Müşterilerimize duyduğumuz saygı doğrultusunda,
*Aldığımız yetki ve sorumluluğun farkında olarak,
*Bilimsel verilerden ödün vermeden,
*En güvenilir ve en ekonomik çözümler üretmektir.
3em.com.tr

Turgut Temelli Cad. Damla İş Merkezi Kat:2 No:55 Yeşilyurt / MALATYA

HARİTADA AÇ