+90 422 325 16 33

Hizmetlerimiz.

Yeraltısuyu AraştırmalarıYAS Arama ve Kullanma Belgelerinin Temini

1.Adım: Jeofizik Etütler

Saha genelinde yapılan Jeolojik ve Jeofizik Etütler ile en uygun delme yeri ve derinliği tespit edilerek sondaj maliyetinin en aza indirilmesi hedeflenir.

  1. 2.Adım: Belgelerin Temini
  2. Sondaj çalışmasının uygun görüldüğü proje sahasına ait tapu bilgileri, aplikasyon, kimlik fotokopileri ile fenni mesul tarafından DSİ 'nin belirlediği format dahilinde hazırlanıp DSİ sunulması.

  3. 3.Adım: YAS Arama Belgesi Temini
  4. 167 sayılı YAS kanununa göre, saha üzerinde gerekli sondaj çalışmalarını yapabilmek için DSİ tarafından gerekli izinlerin fenni mesul tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

  5. 4.Adım: YAS Kullanma Belgesi Temini (Kuyu Ruhsatı)
  6. Arama Belgesinin verildiği koordinatlarda yapılmış olan sondaj kuyusunun, su verimi ve düşüm deneylerinin yanı sıra labaratuvar analizlerinin yapılarak YAS Kullanma Dilekçesi ile DSİ ' ye fenni mesulun sunması ve onaylatılması.

Zemin Etütleri

Yerel Zemin Koşullarının Belirlenmesi

28.06.1993 tarih ve B09.0.YFK.0.00.00.00-6-5/373 sayılı genelge ile "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar" yayınlanmıştır..
3 EM Mühendislik , bu genelge kapsamında söz konusu “Gözlemsel Zemin Etüt Raporu” ve “Sondaja Dayalı Zemin Etüt Raporu” nu, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri tarafından saha, laboratuvar ve büro çalışmaları ile tamamlayarak ilgili mühendislik disiplinlerine sunmaktadır. Zemin Etüdü Çalışmalarında; -Bina oturum alanı ve çevresinin jeolojik tabakalarının belirlenmesi, -Her tabakaya ait jeoteknik ve mühendislik parametrelerinin hesaplanması, -Yerel zemin koşullarındaki tehlikelerin belirlenmesi (sıvılaşma, karstik boşluk vs.), -Zeminlerin sınıflandırılması, -Riski en aza indirebilmek için gerekli çalışmaların önerilmesi, amaçlanmaktadır.

Daha Fazla

Plana Esas Etütler

Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Çalışmalar

3EM Mühendislik konusunda uzman kadrosu ile
Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik ve Jeofizik Etütler saha, laboratuvar ve büro çalışmaları ile mevzuat ve formatlara uygun olarak en kısa sürede sonuca ulaştırmaktadır. Çalışmalarımız genel olarak; mevcut veya olası yerleşim alanlarında afet zararlarının azaltılması ve afete duyarlı planlamanın etkin hale getirilmesi için İmar Mevzuatı‘ nda tanımlı Ek-1‘de belirtilen planların hazırlanmasından önce, plan ölçeğiyle uyumlu nitelikte, Jeolojik Etüt, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları‘ nın hazırlanması ve sonuçlarının ilgili idarelerce plan kararlarına yansıtılması gerekmektedir. Format-1: 1/25.000-1/250.000 arası üst ölçekli planlar için Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu, Format-2: 1/1000-1/5000 ölçekli imar planları için Jeolojik Etüt Raporu Format-3: 1/1000-1/5000 ölçekli imar planları için Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Format-4: 1/1000-1/5000 ölçekli imar planları için Mikrobölgeleme Etüt Raporu

Daha Fazla

Hidrojeolojik Etütler

ÇED Oluru Kapsamında

DSİ tarafından verilen görüşlere istinaden veya özel kapsamlar gereği istenilen Hidrojeolojik Etütler sahada ve ofis çalışmaları ile gerçekleştirilir.
3 EM Mühendislik Jeoloji ve Jeofizik mühendislerinin sahanın Jeolojik, Hidrojeolojik özelliklerinin araştırması, - Bölgedeki tüm kaynak, kuyu, kesonların belirlenmesi, su numunesi (en az 2 noktadan) alınarak kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, akifer yapıları, beslenme alanlarının belirlenmesi, - Proje sahasında yapılacak çalışmaların yakın çevre yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyuna zararı olup olmayacağına araştırılması ve bertaraf yöntemlerinin belirlenmesi, - DSİ Kontrol Mühendisleri eşliğinde saha çalışmaları. - Jeolojik, Hidrojeolojik ve Topografik Haritaların hazırlanması, - Bölgedeki Hidrolojik elemanların belirlenmesi, - Hidrojeolojik özelliklerinin yorumlanıp raporlandırılması, - İşletmenin çevre etkilerinin belirlenmesi - Sonuç ve Önerilerin verilmesi.

Daha Fazla

Hizmetlerimiz

<

Zemin Etütleri

Mühendislik yapılarının oturacağı zemine ait parametrelerin belirlenmesi jeolojik ve jeofizik veriler ile irdelenmesi,

Daha Fazla

Yeraltı Suyu Arama

Jeolojik araştırmalar ile belirlenen bölgelerde, Uygulamalı Jeofizik yöntemler ile doğru ve güvenilir şekilde sondaj lokasyonun belirlenmesi,

Daha Fazla

İmar Planına Esas Jeolojik Jeotenil ve Jeofizik Etütler

Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik ve Jeofizik Etütler saha, laboratuvar ve büro çalışmaları ile mevzuat ve formatlara uygun

Daha Fazla

YAS Arama ve Kullanma Belge Alımı

Sondaj projelerinde arazinizde gerekli yeraltı suyu aramak, açılan kuyu üzerinde hak sahibi olabilmek,

Daha Fazla<

Maden Etütleri

Gömülü maden yataklarının aranmasının Jeokimyasal araştırmalar, Jeofizik ve Jeolojik araştırmaları kapsar,

Daha Fazla<

Hidrojeolojik Etütler ve Rapor

ÇED raporları kapsamında, DSİ tarafından verilen görüşlere istinaden veya özel kapsamlar gereği istenilen Hidrojeolojik Etütler

Daha Fazla

Doğru, Bilimsel, Güvenilir ve En EkonomikÇözümler

Hizmetlerimiz Hakkkında Bilgi Sahibi Olmak İsterseniz İletişime Geçiniz!